Tổng hợp Kích thước mặt đế và Khoảng cách tâm lỗ

Đây là một trong những thông số kỹ thuật được quan tâm. Blog bánh xe xin tổng hợp thông kích thước như sau:

 

PENDING UNTIL MAIN WEBSITE UPDATED.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *